Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 9.11.20122012-11-09 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản tin LHQ tố cáo Việt Nam vi phạm Luật Quốc tế khi bắt giam các nhà hoạt động cho dân chủ & Tìm hiểu vì sao có sự kiện đánh phá, lăng nhục, vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các Ngài Tăng Thống, Chùa Điều Ngự và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế của bọn viết thuê chửi mướn “tiên chửi hậu côn” ra rả hằng ngày trên Mạng, qua cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org