Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 8.4.20112011-04-08 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản lên tiếng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ phản đối vụ án phi pháp đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, và bài viết của Thượng tọa Thích Viên Định “Để tránh hậu hoạn cho Quê cha Đất tổ: Nhà nước cộng sản cần bước sang thể chế dân chủ đa nguyên” & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org