Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 11.3.20112011-03-11 | Đài Phật giáo Việt Nam

Sự hỗ tương đấu tranh bảo vệ con người tự do và chủ quyền đất nước giữa hai dân tộc Tây Tạng và Việt Nam & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org