Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 11.2.20112011-02-11 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe phản ứng của chư Tăng, Phật tử đối với bức Thông điệp Xuân Tân Mão, 2011, của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Kỳ này là phản ứng của nhị vị Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Thích Thiện Tâm, Cư sĩ Nguyễn Đức và Huynh trưởng Quỳnh Lâm & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org